Get Adobe Flash player

ราคาห้องพัก

โรงแรมเวียงแก้วมีห้องพักบริการจำวนวน 20 ห้อง 

ห้องพักรวมมีบริการจำนวน 30 เตียง และห้องประชุมมีบริการจำนวน 1 ห้อง บรรจุได้ 80 ที่นั่ง.

รูปห้องพัก รายละเอียดของห้องพัก ราคาห้อง

ห้องประชุมสัมมนาให้บริการจำนวน 1 ห้อง บรรจุดได้ 80 ท่าน -

ห้องพักรวมจำนวน 30 เตียง เตียงละ 100 บาท

ห้องพักเตียงเดียว คินละ 300 บาท

หัองพักเตียงคู่ คินละ 300 บาท

ห้องพักราคาถูกห้องพักเตียงคู่, เตียงเดียว
ราคา 300 บาท/คืน

ห้องประชุมสัมมนา

บรรจุได้ 80 ท่าน
ห้องพักรวมจำนวน 30 เตียง

ราคาเตียงละ 100 บาท